×

SKŁAD SAMORZĄDU 2023/2024

Konrad Klepek (KLASA 4A) – Przewodniczący
Milena Wojtasz (KLASA 4B) – Zastępca
Maksymilian Mispel (KLASA 4B) – Zastępca
Justyna Franiak – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Katarzyna Maryjosz – Rzecznik Praw Ucznia

Uprawnienia samorządu uczniowskiego w szkole

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
  • 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
  • 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Minister Edukacji Narodowej określi typy szkół i placówki, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
 7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3

E-mail Samorządu Uczniowskiego T1: samorzad.szkolny.t1.zory@gmail.com

Napisz do Rzecznika Praw Ucznia!

Skip to content