×

Pedagog i psycholog szkolny

Dyżury

Pedagog szkolny
mgr Sabina Chyła
Poniedziałek 12.30 – 15.30
Czwartek 07:15 – 11:15
Piątek 07:15 – 11:15
Psycholog szkolny
mgr Maria Pruciak
Wtorek 7:15-12:15
Środa 15:00-20:00
Czwartek 07:15- 11.15
Pedagog szkolny
mgr Waldemar Jokel
Poniedziałek 11.00 – 14.00
Środa 13.30 – 16.30
Czwartek 11.00 – 14.00
Telefon: 32 43-50-725
Email: itymasz@op.pl

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych
– Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
– dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
– udzielenie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia
– koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci
– udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci
– współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

II. w zakresie profilaktyki dydaktycznej
– rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego
– opracowanie wniosków dotyczących uczniów szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
– stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
– udzielanie pomocy wychowawcą i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

III w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
– organizowanie braków w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce

IV w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
– udzielanie uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
– udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
– udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśniczych i środowiskowych
– przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

IV w zakresie pomocy materialnej
– organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
– Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
– Wnioskowanie o skierowaniu uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej

Skip to content