×

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny mgr Sabina Chyła

  Poniedziałek           14:30 – 17:30

Wtorek            07:15 – 11:15

Czwartek              07:15 – 11:15

Psycholog szkolny mgr Maria Pruciak

Wtorek            10:00-15:00

Środa              14:00-19:00

Czwartek       8:00- 12:00

Pedagog szkolny mgr Waldemar Jokel

Środa                         13:30 – 16:30

Czwartek                   11:00 – 14:00

Piątek                        11:00 – 14:00

Pedagog specjalny mgr Martyna Rożek

Poniedziałek      7:30 – 12:30

Środa                 13:00 – 18:00

Czwartek            7:15 – 13:15

Telefon: (32) 43-50-725 

email: itymasz@op.pl

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólnowychowawczych
– Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
– dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
– udzielenie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia
– koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci
– udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci
– współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

II. w zakresie profilaktyki dydaktycznej
– rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego
– opracowanie wniosków dotyczących uczniów szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
– stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
– udzielanie pomocy wychowawcą i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

III w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
– organizowanie braków w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce

IV w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
– udzielanie uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
– udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
– udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśniczych i środowiskowych
– przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

IV w zakresie pomocy materialnej
– organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
– Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
– Wnioskowanie o skierowaniu uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej

Skip to content