×

Informacja wicedyrektora dla maturzystów

Opublikowano: 29-04-2019

W związku ze zbliżającymi się egzaminami maturalnymi przypominam:

– wyznaczony czas rozpoczęcia egzaminów pisemnych lub ustnych i tryb ich przeprowadzania obliguje do stawienia się na nie odpowiednio wcześniej (minimum 30 minut wcześniej); zwracam również uwagę, że mogą nastąpić nieprzewidywane okoliczności (np. zmiana sal) więc wskazane jest stawienie się odpowiednio wcześniej,
– na salę gdzie jest przeprowadzany egzamin pisemny lub ustny nie wnosimy telefonów lub innych urządzeń telekomunikacyjnych,
– zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
– rysunki, jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem; nie wykonuje się rysunków ołówkiem!,
– przed egzaminem należy się zapoznać z materiałami i przyborami pomocniczymi dopuszczonymi do wykorzystania przez zdającego podczas egzaminu (gablotka w ZSB-I lub strona OKE),
– zdający mogą wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody, jednak podczas pracy z arkuszem butelka powinna ona stać na podłodze przy nodze stolika,
– w związku z koniecznością sprawdzenia tożsamości zdających należy zespołowi nadzorującemu przedstawić stosowny dokument ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty, paszport),
– w czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej, tylko w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może wyrazić zgodę na opuszczenie sali,
– członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją zdającego,
-bardzo istotną czynnością jest uważne zapoznanie się z instrukcją dla zdającego, która znajduje się na każdym arkuszu egzaminacyjny,
– starannie i uważnie kodujemy arkusz i kartę odpowiedzi
– wszelkie potrzeby związane z przeprowadzanym egzaminem sygnalizujemy przez podniesienie ręki,
– w związku z rangą egzaminu maturalnego apeluję o uczczenie go stosownym ubiorem,
– do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został unieważniony (pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, jednak nie później niż do 11 lipca).

Skip to content