×

Komunikat Dyrektora

Opublikowano: 12-04-2019

W związ­ku z nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bą pra­cow­ni­ków do prze­pro­wa­dze­nia za­jęć dy­dak­tycz­nych oraz za­pew­nie­nia opie­ki, in­for­mu­ję, że w dniu 12 kwiet­nia 2019 r., za zgo­dą or­ga­nu pro­wa­dzą­ce­go, za­ję­cia zo­sta­ją za­wie­szo­ne.

Aneta Polok

dyrektor ZSB-I w Żorach

Skip to content