Logo aktualności
Pedagog i psycholog szkolny
Pedagog Psycholog
Waldemar Jokel tel. 32 435 07 25  Maria Pruciak  tel. 32 435 07 25

Dyżury psychologa
CZWARTEK 8:00-12:00
PIĄTEK 8:00-14:00

 

Dyżury pedagoga
PONIEDZIAŁEK 11:00-14:00
WTOREK  11:00-14:00
ŚRODA  13:30-16:30
CZWARTEK   11:00-14:00

 

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy:

I. W zakresie zadań ogólno wychowawczych
– Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole
– dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych
– udzielenie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku kształcenia
– koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci
– udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci
– współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły

II. w zakresie profilaktyki dydaktycznej
– rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego
– opracowanie wniosków dotyczących uczniów szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
– stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
– udzielanie pomocy wychowawcą i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

III w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
– organizowanie braków w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce

IV w zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej
– udzielanie uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
– udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
– udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśniczych i środowiskowych
– przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

IV w zakresie pomocy materialnej
– organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
– Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
– Wnioskowanie o skierowaniu uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej

Projekty
Szkolne projekty