Logo aktualności
Samorząd uczniowski

Skład samorządu 2018/2019

Skład samorządu szkolnego:
przewodnicząca: Wiktoria Płoneczka klasa 3Ta
zastępca: Bartłomiej Zgoda klasa 3Tc
II zastępca: Bartosz Zniszczoł  klasa 2Td
Sekretarz: Dawid Goleń  klasa 3Td

Opiekun samorządu szkolnego Anetta Migas

Rzecznik praw ucznia Katarzyna Maryjosz
Samorząd uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty.

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

– Samorząd Szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską
– Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
– Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
– Samorząd współpracuje z Samorządami Klasowymi

Uprawnienia samorządu uczniowskiego w szkole

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Minister Edukacji Narodowej określi typy szkół i placówki, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
7. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3

Projekty
Szkolne projekty